ConstructiiConstructorii:
Ii cunoastem cu totii!

Putine lucruri ii impiedica sa faca ce vor!
Pentru a asigura beneficiarul ca un proiect devine ceea ce trebuie sa devina, pentru a verifica respectarea cerintelor proiectului, pentru a limita sau impiedica greselile neprofesionistilor sa afecteze siguranta si stabilitatea unui edificiu va suntem necesari :
Executie si management de santier:

SARCINILE MANAGERULUI DE SANTIER:
In perioada de pregatire a lucrarilor,
- Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale prevazute de aceasta.
- Verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei si cele ale proiectului.
- Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor.
- Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea acestora.
- Controleaza respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati pentru cerintele stabilite prin Legea 10/1995.
- Verifica existenta in proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului de control al proiectantului
- Dupa caz, participa la pregatirea licitatiilor pentru executarea lucrarilor.
- Participa la elaborarea contractelor si raspunde de introducerea in acestea a prevederilor referitoare la calitate.
- Preda executantului amplasamentul liber de orice sarcina si bornele de reper precizate de proiect.
- Participa impreuna cu proiectantul si executantul la trasarea generala a constructiei.
- Preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier.

In perioada de executare a lucrarilor,

- Executa in conformitate cu proiectul in termenul stabilit, la calitatea ceruta.
- Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare.
- Verifica respectarea tehnologiilor de executie, in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare.
- Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru lucrarile la care reglementarile tehnice au prevederi in acest sens.
- Efectueaza verificarile prevazute in normele tehnice si semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor.
- Participa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse.
- Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate. - Interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau fara certificate de calitate, fara agrement tehnic pentru materiale netraditionale sau din import sau fara declaratie de conformitate a calitatii.
- Interzice utilizarea de tehnologii noi, fara agrement tehnic.
- Asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera, conform caietelor de sarcini si normativelor in vigoare precum si a clauzelor contractuale speciale.
- Urmareste executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ.
- Cere executantului, dupa caz, sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate necorespunzator si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora si vizate de verificatorul de proiecte atestat MLPTL.
- Transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii, ale organelor abilitate precum si ale altor participanti la realizarea constructiei privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei.
- Verifica respectarea cerintelor stabilite de Legea nr.10 /1995 privind calitatea in constructii in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba solutiile initiale.
- Efectueaza, in numele investitorului, activitatea de verificare valorica si decontare a lucrarilor executate.
- Urmareste respectarea programului de asigurare a calitatii la executant.
- Preia documentele de la executant si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.
- Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare si preda terenul detinatorului acestuia.

La receptia lucrarilor,

- Participa la receptia lucrarilor, pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele cartii tehnice a constructiei.
- Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie.
- Preda investitorului actele de receptie impreuna cu cartea tehnica a constructiei.

In perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala,
Urmareste rezolvarea remedierilor cuprinse in anexa procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

inapoi